תקנון

מבוא

"האקדמיה, סיוע בהכנת עבודות סמינריוניות" (להלן: "האקדמיה") שמה לה לדגל לקדם את המחקר האקדמי, בדרך של ריכוז, ארגון והפצת מקורות מידע. אתר אינטרנט זה נועד להציג בקליפת אגוז את שירותי האקדמיה .

התקנון שלהלן מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך הוא מופנה לבני שני המגדרים כאחד.

בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן:

כללי

אתר זה נועד לשימושך הפרטי והאישי. אינך רשאי לאחסן את תוכן האתר בחלקו או במלואו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת מנהל האתר.
אין להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא את תוכן האתר וזאת ללא קבלת אישור מאת מנהל האתר מראש ובכתב.
בסימון "אני מאשר" הנך מצהיר מפורשות כי אתה נוטל על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שיעשה באתר.
יודגש: בעל האתר ו/או מתכנניו אינם אחראים בשום צורה ובשום אופן לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מכל סוג שהוא.
קנין רוחני

תוכנו של האתר, כמו גם השירותים המסופקים על ידי האקדמיה, מוגנים בזכויות יוצרים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המסופקים על ידי האקדמיה, לרבות בעיצוב ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המסופקים על ידי האקדמיה, שמור לאקדמיה בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האקדמיה מראש ובכתב.
סימני המסחר באתר הינם של האקדמיה בלבד.
ככל שמפורסמים באתר תכנים מטעמם של מפרסמים, הרי תכנים אלו הם קניינם הרוחני של מפרסמים אלה בלבד. גם בתכנים אלה אין לעשות שימוש בלא הסכמת מנהל האתר בכתב ומראש ו/או בלא הסכמת המפרסמים בכתב ומראש.
למען הסר ספק יודגש, כי התמונות המופיעות באתר מופיעות בו למטרות המחשה בלבד.גם זכויות היוצרים של תמונות אלו שמורות לבעל האתר.

מידע ותכנים באינטרנט

התכנים המופיעים באתר, מבטאים את עמדותיו של מנהל האתר. באופן טבעי, תכנים אלו יכול ויהיו שנויים במחלוקת ו/או בעלי משקל שונה בעיני מתבוננים שונים. כמי שמבקשים לקדם את המחקר האקדמי ושוק הרעיונות החופשי, האקדמיה מעודדת אותך לבחון בצורה ביקורתית את הרעיונות המופיעים באתר זה.
בכל מקרה, הסתמכותך על תכנים אלו ככל שתבחר להסתמך עליהם היא באחריותך המלאה והנך מצהיר בזאת, כי אתה משחרר מכל אחריות את בעל האתר ומנהלו.
יכול ותמצא באתר קישורים לאתרים שונים. קישורים אלו מבקשים לסייע לך להשוות את שירותי האקדמיה עם שירותים אחרים, מתוך בחינה ביקורתית של האפשרויות הקיימות לסיפוק צרכיך. המידע המופיע בקישורים אלו אינו מופיע מטעמה של האקדמיה או מי מטעמה ולאקדמיה אין יכולת לשלוט בתכנים אלו ו/או לפקח עליהם.
הגם שהאקדמיה עושה מאמץ לוודא כי התכנים המפורסמים באתר הם תכנים ראויים, יתכן שתמצא שמידע המפורסם בקישורים אינו הולם את צרכיך, ו/או או שאתה מתנגד לתוכנו ו/או תסבור כי הוא מקומם, מרגיז, בלתי נאות, בלתי חוקי או בלתי מוסרי.
האקדמיה לא תהא אחראית לכל פגיעה שתגרם לך כתוצאה מעיון בקישורים אלו, והכניסה אליהם, גם היא באחריותך המלאה.
האקדמיה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, בכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו ובכלל זה המידע המפורסם מטעמה. הנך מתבקש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה.
האקדמיה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
האקדמיה רשאית למחוק קישור שנכלל באתרה בעבר, וכן רשאית היא להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל האתר.
אין בעובדה שנמצא באתר קישור לאתר פלוני כדי להוות אישור לנכונות המידע, היקפו, מהימנותו או עדכניותו.
האקדמיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק – בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין נזק כספי או כל נזק אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות האתר.
האקדמיה או מי מטעמה, לא ישאו באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם.
המידע המופיע באתר זה משקף עמדת מנהל האתר, הוא רלוונטי ונכון למועד כתיבת הדברים ואין הוא מתיימר להיות אלא מידע כללי בלבד.
האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידע המופיע באתר בכל עת, וגם את הזכות שלא לעדכן המידע המופיע באתר מטעמיה שלה. גם בהקשר זה הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה היא על אחריות הקורא בלבד.
למען הסר כל ספק יודגש כי המידע המפורסם באתר זה מפורסם כמידע כללי בלבד, וכי הוא לא ישמש לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא. אין להסתמך על פריט כלשהו המובא באתר לשם ביצוע פעולה ו/או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.

אחריות האקדמיה כלפיך

האקדמיה אינה אחראית, בשום צורה ואופן לתוצאת השימוש בשירותיה ואתה מאשר בזאת כי אתה האחראי הבלבדי לתוצאות שימושך בשירותי האקדמיה.
האקדמיה מתחייבת לפעול בשקידה ראויה לשם מימוש היעדים שיותוו לה על ידך.
הנך מצהיר בזאת, כי אתה מבקש את שירותי האקדמיה לצרכים אקדמיים בלבד, ו/ או לצרכים אישיים של הרחבת ידע. כך או אחרת, כל שימוש שיעשה בתכנים שיסופקו לך על ידי האקדמיה יעשה על אחריותך בלבד.
הנך מתחיב בזאת שלא להעתיק את התכנים שיסופקו לך על ידי האקדמיה ולהציגם כפרי מחקרך, אלא תוך שימוש בכללי הציטוט המקובלים.
הנך מצהיר בזאת כי הנך פועל על פי דין, בכלל זה על פי תקנון המוסד האקדמי בו הנך לומד ו/או מכהן. לא תעשה כל שימוש בתכנים שיסופקו לך על ידי האקדמיה אלא על פי דין ובהתאם לדין.
הנך מתחייב בזאת שלא להציג תכנים שיסופקו לך על ידי האקדמיה כתכנים מקוריים שלך.
הנך מתחייב בזאת שלא להפיץ ו/או להעביר ו/או למכור את התכנים המסופקים לך על ידי האקדמיה לצד שלישי.
הנך מצהיר בזאת, כי ידוע לך כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכנים שיסופקו לך על ידי האקדמיה, אלא לשימוש אישי או כחומר רקע לקראת הכנת מטלה אקדמית.
הנך מצהיר בזאת על מחויבותך לפצות את האקדמיה ו/או מי מלקוחותיה ו/או מי מספקיה ו/או מי מעובדיה בכין כל נזק שייגרם למי מהם בשל אי קיום הוראות תקנון זה, בכלל זה העברת החומרים שהתקבלו מהאקדמיה לידי צדדים שלישיים.
ידוע לך, כי האקדמיה אינה מספקת שירותי הכנת עבודות אקדמיות, כי אם מספקת שירותי עזר לסטודנט, על מנת שיוכל לעמוד במטלות העומדות לפניו, בהצלחה מרבית. אין האקדמיה מתחייבת כי העושה שימוש בשירותיה יזכה לקבל ציון מסוים, והיא אינה רואה בציון מדד לבחינת אפקטיביות הסיוע שהיא מקנה למשתמש בשירותיה.
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי רשיון השימוש האישי שינתן לך לעבודה שתרכוש מהאקדמיה, אינו אוסר על האקדמיה להעביר העבודה לכל צד שלישי, לאחר פרק זמן סביר מיום העברת העבודה לשימושך האישי.
צוות האקדמיה יעשה הכל כדי שיסופק לך שירות מלא ועדכני. יחד עם זאת, באופן טבעי, יכול ובתכנים שיועברו אליך יפלו טעויות. אין האקדמיה אחראית לטעויות אלו והנך מצהיר בזאת, כי ידוע לך ומקובל עליך, כי האחריות הבלבדית לחומרים שיוגשו על ידך, אם יוגשו על ידך, וככל שיוגשו על ידך בהסתמך על תכנים שסופקו לך על ידי האקדמיה, היא שלך בלבד.
עם קבלת העבודה יסוכמו דרישות המזמין ותנאי התשלום בגינה. האקדמיה תעשה לשמור על שביעות הרצון הגבוהה של לקוחותיה. יחד עם זאת, האקדמיה לא תוכל להבטיח כי יהא בידה לערוך תיקונים ושיפורים לעבודה באופן החורג מן הדרישות שהוגדרו בקבלת העבודה. הנך מצהיר בזאת כי הועמדת על חשיבות הגדרת דרישותיך במעמד ההזמנה.
עם העברת מלוא התמורה הנך מאשר כי העבודה שהועברה אליך בוצעה לשביעות רצונך. לא יינתנו החזרים כספיים. ככלל, האקדמיה לא תקבל בקשות להשלמות ולתיקונים אלא במקום בו העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות שהוגדרו בעת הזמנת העבודה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנך מצהיר בזאת כי הובהר לך כי האקדמיה לא תקבל בקשות לשיפורים ו/או לתיקונים בעבודה אלא בתוך ארבעה עשר ימים ממועד אספקת העבודה.
בכל מקרה, מובהר בזאת, לא ינתנו החזרים כספיים בגין טענת פגם ו/או פסול בעבודה.
צוות האקדמיה יעשה הכל כדי לספק לך את השירות המלא והטוב, תוך הקפדה על לוחות הזמנים שתתווה. יחד עם זאת, יכול ובשל הביקוש הרב לשירותי האקדמיה תופנה לקבלת שירות מספקים אחרים. האקדמיה לא תהא אחראית לכל מידע שיסופק לך על ידי ספקים אחרים.
הפנייתך לספק אחר אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש ממנו שירותים או מוצרים כי אם מסירת מידע כי שירותים אלו מסופקים על ידי אותו ספק, למיטב ידיעת האקדמיה. כל עסקה שתכרות בעקבות הפניית האקדמיה תסוכם ישירות בינך לבין נותן השירות הרלוונטי. האקדמיה אינה צד לעסקה כגון זו, היא לא תשא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו על ידי אותו ספק או ירכשו באמצעותן.
האקדמיה אינה מתחייבת כי שירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, היא אינה מתחייבת כי הם יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, של האקדמיה או מי מספקיה.

פרטיות

ככל שאין מניעה חוקית לכך, האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שיאסף בקשר לדפוסי השימוש באתר לצרכיה השיווקיים.
הנך מאשר בזאת לאקדמיה לשלוח אליך מפעם לפעם דואר אלקטרוני המכיל מידע פרסומי.
עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, האקדמיה לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר מותר במפורש בחוק ובמקום בו יועציה המשפטיים ישוכנעו כי מסירת המידע מוצדקת על פי דין בכלל זה על פי צו בית משפט.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.
היה ויתגלעו חילוקי דיעות בין הצדדים, יפנו לראש לשכת עורכי הדין בישראל בבקשה למנות בורר שיבחן הסכסוך ביניהם. הבורר יהיה מוגבל לדין הישראלי.

שונות

האקדמיה מבהירה בזאת כי אין להסיק מהמנעות מלעמוד על זכויותיה על ויתור על זכויותיה אלו וכי אין באמור בתקנון זה כדי לשלול ממנה זכויותיה על פי כל דין, גם אם לא צויינו מפורשות.